Promocja naboru kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Ogłoszenie o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 i 395), prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do zgłaszania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

Zgodnie z Uchwałą nr 1290/173/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie „Trybu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” zgłoszenia należy przesłać wypełniając Kartę zgłoszenia kandydata na członka do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W celu zapewnienia reprezentatywności w Radzie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie według miejsca prowadzenia ich działalności, Województwo Mazowieckie zostaje podzielone na osiem obszarów, obejmujących:

 1. Miasto st. Warszawa;

 2. powiaty: garwoliński, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, pułtuski, wołomiński
  i wyszkowski;

 3. powiaty: grodziski, grójecki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, żyrardowski
  i warszawski – zachodni;

 4. powiaty: gostyniński, Płock – miasto, płocki i sierpecki;

 5. powiaty: ciechanowski, mławski, płoński i żuromiński;

 6. powiaty: makowski, Ostrołęka – miasto, ostrołęcki, ostrowski i przasnyski;

 7. powiaty: łosicki, Siedlce – miasto, siedlecki, sokołowski i węgrowski;

 8. powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, Radom – miasto, radomski, szydłowiecki
  i zwoleński.

W każdym obszarze, oprócz obszaru obejmującego Miasto St. Warszawę, wybrany zostanie jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W obszarze obejmującym Miasto st. Warszawę wybranych zostanie dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Możliwość zgłoszenia kandydata w danym obszarze ma organizacja prowadząca działalność
w co najmniej jednym z powiatów na jego terenie.

Kandydat na członka Rady może zostać zgłoszony w tylko jednym wybranym obszarze.

Każdy podmiot dokonujący zgłoszenia może zgłosić wyłącznie jednego kandydata.

Zgłoszenie kandydata zawiera:

 1. dane organizacji potwierdzające jej uprawnienie do zgłoszenia kandydata, zawierające:

  1. nazwę,

  2. wskazanie siedziby,

  3. podpisy osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania;

 1. określenie obszaru, który reprezentować będzie kandydat;

 2. imię i nazwisko zgłaszanego kandydata;

 3. uzasadnienie kandydatury.

Do zgłoszenia kandydata załącza się:

 1. imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od co najmniej pięciu innych organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w związku z kandydowaniem do Rady, zgodnie
  z wzorem określonym w załączniku do ogłoszenia;

 2. dokumenty potwierdzające osobowość/zdolność prawną podmiotu zgłaszającego oraz podmiotów rekomendujących zawierające informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób uprawnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby – w przypadku organizacji/podmiotów, których dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym;

 3. CV kandydata;

 4. oświadczenie kandydata:

  1. o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

  2. o wyrażeniu zgody na kandydowanie,

  3. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji i dokumentacji powołania i funkcjonowania Rady (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), zgodnie z wzorem określonym w załączniku do ogłoszenia;

 5. zgodę kandydata na upublicznienie wskazanych informacji zawartych w zgłoszeniu.

Do zgłoszenia załączyć należy oświadczenie podmiotu zgłaszającego kandydata o prowadzeniu działalności na terenie województwa mazowieckiego opatrzone datą i podpisane przez osoby statutowo upoważnione do reprezentowania organizacji lub posiadające stosowne pełnomocnictwo.

Zgłoszenie kandydata wraz z wymaganymi załącznikami należy w terminie określonym w ogłoszeniu o otwarciu procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady dostarczyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 1. w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego”:

  1. bezpośrednio w jednym z punktów Kancelarii Ogólnej Urzędu: w godzinach 8.00 – 16.00,

  2. bezpośrednio w jednej z Delegatur Urzędu: Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1, Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38, Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19, Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a, Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
   w godzinach: 8.00 – 15.00,

  3. za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;

 1. w formie elektronicznej (skan w formacie PDF) na adres e-mail mrdpp@mazovia.pl.

Kandydatury można zgłaszać do dnia 7 października 2016 r. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku stwierdzenia błędów lub braku jednego lub więcej elementów zgłoszenia, wnioskodawca zostanie poproszony o usunięcie tych błędów lub braków w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania. Nieusunięcie błędów lub braków będzie powodowało nierozpatrzenie wniosku.

Po zakończeniu procesu weryfikacji formalnej zgłoszeń kandydatury zostaną niezwłocznie zaprezentowane:

 1. stronie internetowej Urzędu www.mazovia.pl;

 2. na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl;

 3. w Biuletynie Informacji Publicznej;

 4. na tablicach ogłoszeń w Urzędzie i w delegaturach Urzędu;

 5. w portalu www.ngo.pl

wraz z zaproszeniem do oddawania głosów na poszczególnych kandydatów do Rady.

Załączniki:

 1. Uchwała nr 1290/173/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie „Trybu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”,

 2. Karta zgłoszenia kandydata na członka do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

 3. Wzór oświadczeń kandydata,

 4. Wzór imiennej rekomendacji dla kandydata na członka do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.