Rada dla mieszkańców

Szanowni Państwo,

ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych narzuca jednostkom samorządu terytorialnego nowe obowiązki.

Od obecnej kadencji obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Kolejnym obowiązkiem jest wdrożenie głosowań jawnych za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. 

W celu spełnienia wymogów ustawy, został wdrożony system Rada dla mieszkańców. Radni zostali wyposażeni w tablety, które służą m.in do przeprowadzenia głosowania. Dzięki systemowi, każdy radny otrzymuje przed sesją elektroniczną wersję dokumentów. Zmniejsza to koszt obsługi rady, oraz przyśpiesza procedurę uchwałodawczą.

System jest dostępny pod adresem https://rada.gniewoszow.pl/