Rozeznanie cenowe

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

 1. Zamawiający :Gmina Gniewoszów
 2. Przedmiot zamówienia:
  „Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji Gminy Gniewoszów na lata 2016-2023.” Dokument musi być zgodny z aktualnymi dokumentami Powiatu Kozienickiego,Województwa Mazowieckiego,krajowymi oraz Unii Europejskiej a także lokalnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi w których ujęta jest gmina Gniewoszów.
 3. Termin realizacji zamówienia do 15.12.2016r.
 4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert .
  Za najkorzystniejszą zostanie |uznana oferta z z najniższą ceną.
  Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym rozeznaniu cenowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
  Opis sposobu obliczania ceny:

  1. Cena winna zawierać wszystkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszt podatku VAT.
  2.  Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia,wyliczonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.
 5. Istotne warunki zamówienia:

 • Program rewitalizacji gminy Gniewoszów będzie stanowił podstawę aplikowania o pomoc finansowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 i winien być opracowany zgodnie z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju. Podstawę prawną opracowania planu stanowi art.18 ust.2, pkt 6 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446)
 • Wykonawca programu rewitalizacji zobowiązany będzie do przeprowadzenia pełnej diagnozy służącej wyznaczaniu obszarów zdegradowanych (wraz z mapami) oraz zdefiniowaniu dotykających je problemów a następnie wyznaczeniu obszarów rewitalizacji. Przy wyznaczeniu obszaru rewitalizacji wykonawca winien uzyskać akceptację Zamawiającego.
 • Minimalny zakres programu rewitalizacji określają wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju. Program Rewitalizacji powinien posiadać następujące cechy i elementy: kompleksowość, koncentrację, komplementarność z innymi dokumentami, komplementarność przestrzenną, problemową, międzyokresową, komplementarność źródeł finansowania, powinien zapewniać realizację zasady partnerstwa i partycypacji. Program rewitalizacji powinien zawierać listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Lista ta podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami Program rewitalizacji będzie podlegał ocenie Instytucji Zarządzającej RPO WM oraz wpisowi do „Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego” w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania go do ewentualnych uwag ww. instytucji, ostateczny termin wykonania programu może zostać przedłużony do chwili zatwierdzenia go przez IZ RPO WM.
 • Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaangażowanie społeczności lokalnej rewitalizowanych obszarów do tworzenia Programu Rewitalizacji tak aby aby różne grupy interesariuszy mogły współdecydować o jego kształcie na każdym etapie tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie,monitorowanie). Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia minimum trzech konsultacji społecznych oraz do zredagowania końcowej wersji dokumentu. Zamawiający musi przeprowadzić konsultacje w niżej wymienionych formach (min. 1 forma z punktu a oraz min. dwie formy z punktu b) :
  1. zbieranie uwag w formie papierowej lub elektronicznej w tym z pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych na stronie internetowej gminy,
  2. spotkania, debaty, warsztaty, spacery studyjne, ankiety, wywiady, wykorzystanie grup przedstawicielskich lub zbieranie uwag ustnych.
 • W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w spotkaniach z radnymi Rady Gminy w Gniewoszowie oraz podmiotami działającymi na obszarach zdegradowanych, a także prezentacji projektu Programu Rewitalizacji do uchwalenia na sesji Rady Gminy.
 • Wszelkie dane potrzebne do opracowania dokumentacji mają zostać zebrane i przetworzone przez Wykonawcę. Zamawiający udostępni Wykonawcy dane pozostające w jego dyspozycji potrzebne do opracowania ww. programu.
 • Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej wersji dokumentacji i wykonania jej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
 • Wykonawca programu rewitalizacji zobowiązany będzie do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jako elementu warunkowego, uzależnionego od uzgodnienia ze stosownymi organami). W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca sporządzi prognozę oddziaływania na środowisko projektu programu rewitalizacji, która powinna zawierać informacje zgodnie z art. 5l ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz powinna być zgodna z ustalonym przez organy zakresem opracowania. Wykonawca zobowiązany będzie do uaktualnienia prognozy oddziaływania na środowisko projektu programu rewitalizacji zgodnie z ewentualnymi uwagami organów.
 • Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie sporządzona przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu w 5 egzemplarzach. Kompletna dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia będzie przekazana Zamawiającemu także w formie cyfrowej, edytowalnej.
 • W przypadku konieczności uaktualnienia dokumentacji o której mowa w pkt. 4 przedmiotowego zapytania, Wykonawca w terminie 7 dni, dostosuje ją do aktualnych wytycznych na polecenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do dwukrotnej aktualizacji dokumentu wykonanej nieodpłatnie, każda kolejna aktualizacja będzie przedmiotem odrębnego zlecenia.
 • Po zrealizowaniu zamówienia całkowite prawa autorskie do opracowanego dokumentu wraz z możliwością przetwarzania, powielania i modyfikowania, będą należały do Zamawiającego.
 • Analiza i diagnoza, o których mowa w pkt. 2 powinna obejmować swoim zakresem Gminę Gniewoszów i opierać się na możliwie najnowszych dostępnych danych. W przypadku braku jakichkolwiek danych w temacie Wykonawca będzie zobowiązany do ich zebrania we własnym zakresie.
 • Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania harmonogramu prac nad programem rewitalizacji w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy z Zamawiającym.
 • Termin wykonania zamówienia: 15.12.2016 r.
 • Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotowego zadania w przypadku przedłużającej się procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko niezawinionej przez Wykonawcę oraz w przypadku konieczności dostosowania programu rewitalizacji do uwag Instytucji Zarządzającej RPO WM w celu uzyskania jej pozytywnej opinii. Za winę Wykonawcy uważa się przedstawienie prognozy oddziaływania na środowisko niespełniającej wymagań art. 5l ust. 2 ustawy o której mowa w pkt. 9 oraz uzgodnień organów i wynikających z tego wydłużeń procesu a także przedstawienie programu rewitalizacji niespełniającego wymagań Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata. 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju i Rozwoju.
 1. Warunki udziału w postępowaniu.
 • Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
 • Wiedza i doświadczenie.
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, |którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy oferent wykaże, że:
  samodzielnie zrealizował co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu od podstaw programu rewitalizacji dla miejscowości/gminy liczącej nie mniej niż 4000 mieszkańców w przeciągu ostatnich 5 lat. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy i załączonych referencji.
 • Potencjał techniczny.
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
 • Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
 • Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, |którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 1. Forma złożenia oferty. Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego (pok 11), przesłać kurierem, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gmina@gniewoszow.pl lub faksem pod nr 48 62 15 046 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2016 roku do godz. 12:00, decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
  Ofertę należy złożyć na dołączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego rozeznania cenowego. Do oferty dołączyć należy dokumenty określone w pkt. 6. „Warunki udziału w postępowaniu”. Ofertę sporządzić należy w języku polskim. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Rozeznanie cenowe na Opracowania lokalnego programu rewitalizacji Gminy Gniewoszów na lata 2016-2023.”