Rozporządzenie nr 13 Wojewody Mazowieckiego

z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, mławskiego, płockiego, gostynińskiego, płońskiego, sierpeckiego, węgrowskiego, wyszkowskiego, ciechanowskiego, sokołowskiego, ostrowskiego, kozienickiego oraz przasnyskiego.

https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2021/4159/akt.pdf

 

W związku z wystąpieniem HPAI zostało opublikowane rozporządzenie nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, mławskiego, płockiego, gostynińskiego, płońskiego, sierpeckiego, węgrowskiego, wyszkowskiego, ciechanowskiego, sokołowskiego, ostrowskiego, kozienickiego oraz przasnyskiego.

Rozporządzenie wyznacza na terenie powiatu kozienickiego w gminie Gniewoszów:

obszar zapowietrzony (do 3 km od ogniska choroby)

 •  miejscowości: Regów Stary oraz Podmieście

 obszar zagrożony (do 10 km od ogniska choroby)

 • miejscowości: Gniewoszów, Boguszówka, Markowola-Kolonia, Borek, Kociołek, Marianów, Markowola, Mieścisko, Oleksów, Podmieście, Regów Nowy, Regów Stary, Sarnów, Sławczyn, Wólka Bachańska, Wysokie Koło, Zalesie, Zdunków, Zwola

Nakazy i zakazy obowiązujące na obszarze zapowietrzonym (do 3 km od ogniska)

Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się:

 1. utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
  1. uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,
  2. ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.
 2. niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;
 3. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 4. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
 5. posiadaczowi zwierząt:
  1. oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynfekcję miejsc przebywania drobiu i innych ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa,
  2. przechowywanie ściółki przeznaczonej dla ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami,
  3. stosowanie środków dezynfekcyjnych w celu odkażania ściółki przeznaczonej dla ptaków, każdorazowo przed jej zastosowaniem, bieżące jej odkażanie po każdym wyłożeniu,
  4. przechowywanie paszy przeznaczonej dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami;
  5. niezwłoczne informowanie właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.
 6. niezwłoczne zgłaszanie przypadków padnięć lub podejrzenia wystąpienia wysoko zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich.

  Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się:

 1. wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach;
 2. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 3. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 4. wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
 5. przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 6. transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 7. targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;
 8. utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że:
  1. drób jest chroniony przed kontaktem z dzikimi ptakami za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi lub
  2. drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu;
 9. korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu, w celach związanych z utrzymywaniem drobiu;
 10. pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo.
 11. organizowania polowań na ptaki łowne.

Nakazy i zakazy obowiązujące na obszarze zagrożonym (od 3 do 10 km od ogniska)

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

 1. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 2. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
 3. niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.
 4. niezwłoczne zgłaszanie przypadków padnięć lub podejrzenia wystąpienia wysoko zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich.

 Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

 1. wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, a także ich zwłok i jaj, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 2. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 3. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 4. wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.
 5. organizowania polowań na ptaki łowne.