Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Grabów nad Pilicą

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 lit. b, 4, 8a, 8b, 8c, 8e, 8f i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 oraz z 2018 r. poz. 50 i 650) w związku z § 18 ust. 2 pkt 1 – 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 754) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Grabów nad Pilicą (Dz. Urz. Woj. Maz. poz.7714) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu kozienickiego ” ;

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się obszar skażony afrykańskim pomorem świń, obejmujący teren:

1) gminy Grabów nad Pilicą;

2) gminy Magnuszew;

3) część gminy Głowaczów położoną na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48”

 § 2. Wykonanie rozporządzenia powierza się: Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kozienicach, Staroście Powiatu Kozienickiego, Wójtowi Gminy Magnuszew, Wójtowi Gminy Głowaczów, Komendantowi Powiatowemu Policji w Kozienicach, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Dobieszyn, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Kozienice oraz dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich numer 499, 511, 512, 525, 526, 534, 535.

§ 3. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Magnuszew i gminy Głowaczów.

2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

z up. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach:

Wioletta Grudzińska