Sprawozdanie z realizacji projektu ,,Szkoła pierwsza klasa”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Projekt ,, Szkoła pierwsza klasa” realizowany jest w Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole od 01 IX 2016 do 30 VI 217r.

Głównym celem projektu jest rozwinięcie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, a także kształtowanie właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, przedsiębiorczości) poprzez umożliwienie dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej uczniom  uczęszczającym do PSP w Wysokim Kole i podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli edukacji szkolnej pracujących w PSP Wysokim Kole.

Do projektu zostało zakwalifikowanych 78 uczestników, w tym 68 uczniów oraz 10 nauczycieli. 

W ramach zaplanowanych działań uczestnicy projektu aktywnie rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności oraz poszerzają wiedzę w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych  oraz zajęć komputerowych, przedsiębiorczości, edukacji zawodowej i społecznej.

Wszystkie zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu. Priorytetem jest, aby dostęp do tego typu spotkań w równym stopniu mieli chłopcy i dziewczęta. Podczas zajęć wykorzystane są pomoce zakupione w ramach projektu oraz pomoce znajdujące się w szkole.

W ramach realizacji projektu odbyły się również  3 szkolenia dla nauczycieli m.in. z zakresu wykorzystania tablicy interaktywnej na lekcji, narzędzi do tworzenia publikacji i materiałów dydaktycznych czy wykorzystywania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotowym.

W ramach projektu „Szkoła pierwsza klasa” zorganizowano wyjazdy edukacyjne do zakładów pracy. W dniu 30 marca 2017 r. w ramach realizacji zadania 1 odbyła się wycieczka do zakładu pracy JMP w Stężycy w woj. lubelskim.  Jest to największy zakład w Polsce i piąty w Europie zajmujący się  hodowlą kwiatów ozdobnych m.in. orchidei. Celem wycieczki było kształtowanie postaw niezbędnych do pracy w przyszłości, poznanie zawodów u źródła oraz poznanie wymagań na poszczególnych stanowiskach pracy. Oprócz zwiedzania poszczególnych stanowisk pracy, uczniowie mieli możliwość rozmowy z właścicielem firmy. Uczniowie z klas starszych uczestniczyli  również w wyjeździe edukacyjnym do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, który odbył się  14 grudnia 2016 r. Uczniowie m.in. oglądali film o pracy Instytutu, spotkali się z jego pracownikami, zwiedzili dział mikrobiologii, technologii upraw oraz laboratorium. Cały koszt wycieczek pokryty był ze  środków Projektu.

W ramach projektu ,,Szkoła pierwsza klasa” w 2016 r. zostały zakupione m.in. zestawy szkoleniowe, cyfrowy aparat fotograficzny oraz dwa punkty dostępowe. Realizacja wyżej wymienionego zadania nastawiona jest na nowoczesne i innowacyjne techniki nauczania. W związku z powyższym do szkoły zakupione zostały 2 tablice interaktywne wraz z systemem mocowania oraz oprogramowaniem oraz dwa projektory i zestawy głośnikowe.

W najbliższym czasie  przeprowadzone zostanie szkolenie dla nauczycieli oraz  zorganizowana zostanie kolejna wycieczka dla uczniów naszej szkoły. Na poszczególnych zajęciach będzie realizowana tematyka zgodnie z opracowanymi programami i harmonogramami, z uwzględnieniem kontynuacji i rozwijania dotychczas doskonalonych umiejętności.

Każdy z uczestników tego programu ma równy dostęp do zasobów oraz równe prawa.

Wszyscy uczestnicy Projektu są traktowani tak samo bez względu na czynniki  mogące wpływać na   ich dyskryminację.

R. Kurlapska