SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest zobligowany do podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w zakresie uchwalenia corocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przywołując art. 5a ust. 3 niniejszej ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do 31 maja każdego roku jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 – stanowił jeden z podstawowych dokumentów określających zakres i zasady współdziałania Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego. Został zatwierdzony przez Radę Gminy w Gniewoszowie uchwałą nr XXX/203/21 z dnia 20 października 2021 r. Przed podjęciem uchwały projekt Programu poddano konsultacjom społecznym zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/2021 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 7 września 2021 r. podczas których nie wpłynęła żadna opinia ze strony organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W roku 2022 Gmina Gniewoszów nie ogłaszała otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych i nie powierzyła zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, jak również ze strony organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie było zainteresowania w przedmiocie nawiązania współpracy przy realizacji zadań publicznych, wobec czego nie wydatkowano żadnych środków na ten cel ze środków budżetu gminy.

Wójt Gminy Gniewoszów

/-/ Marcin Szymon Gac