Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych od 1 stycznia 2021 r.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawka opłaty – 20,00 zł miesięcznie od osoby jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny – zgodnie z Uchwałą nr XX/143/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 23 listopada 2020r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;

  • zwolnienie wynosi 0,50 zł miesięcznie od osoby z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z posiadaniem kompostownika i kompostowaniem w nim bioodpadów;
  • jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka podwyższona wynosi 40,00 zł miesięcznie od osoby.

Terminy i forma płatności

Przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości zamieszkałych, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest bez wezwania w następujących terminach:

  • do 1 5 marca – I kwartał,
  • do 15 maja – II kwartał,
  • do 15 września – III kwartał,
  • do 15 listopada – IV kwartał.

Płatności należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy: Lubelski Bank Spółdzielczy 91 8736 0006 2006 3200 0084 0051.

Podstawą dokonania wpłaty jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożona przez właściciela nieruchomości, a w przypadku zmiany stawki opłaty – otrzymane zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty.

Terminy składania deklaracji

Pierwsza deklaracja – w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości mieszkańca (nieruchomości zamieszkałe).

Deklaracja zmieniająca – w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, będąca podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana ilości mieszkańców, zmiana właściciela).

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.

W przypadku śmierci mieszkańca właściciel nieruchomości składa deklarację zmieniającą zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Nieruchomości niezamieszkałe, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, który prowadzi Wójt Gminy Gniewoszów na podstawie art. 9c Ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439).

Lista podmiotów jest zamieszczona na stronie: http://bip.gniewoszow.pl/archiwum/index.php?id=26

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gniewoszów oraz ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości.

Do podstawowych zasad należą:

  • wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych (pojemniki lub worki) oraz utrzymanie tych urządzeń w stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
  • segregowanie odpadów na 5 frakcji;
  • przekazywanie zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych firmie wpisanej do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta gminy Gniewoszów

Zgodnie z art. 10 ust.1 pkt. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439), właściciel nieruchomości, który nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny.