Stypendium Pomostowe czeka! XXII edycja tuż za rogiem

Maturzyści z małych miejscowości i niezamożnych rodzin mogą ubiegać się o dofinansowanie na I rok studiów dziennych w ramach rozbudowanego, ogólnopolskiego programu stypendialnego.

„Stypendia pomostowe” to jeden z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Jego celem jest wsparcie zdolnej i ambitnej młodzieży, pochodzącej z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej, w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na studiach stacjonarnych I stopnia lub jednolitych studiach magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

Realizatorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Nabór stypendystów odbywać się będzie wg zasad Ściśle określonych w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2023/2024, dostępnym na stronie Organizatora www.stypendia-pomostowe.pl.
Program jest skierowany do maturzystów, absolwentów liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2023 roku, i spełnią łącznie następujące kryteria:

  • zakwalifikują się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich (z wyłączeniem kierunków dla służb mundurowych),
  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców; okres potwierdzonego zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl,
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2 443 zł brutto wyliczony z czerwca 2023 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100 (algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu). Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2023/2024 dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości. Kandydaci do stypendium wypełniają wniosek on-line, który dostępny jest na stronie www.stypendia-pomostowe.pl od 7 lipca 2023 r. do 18 sierpnia 2023 r., do godziny 16.00.

Wypełniony przez kandydatów wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać do dnia 28 sierpnia 2023 r. na adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.