Terminy postępowań rekrutacyjnych

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z terminami postępowań rekrutacyjnych oraz postępowań uzupełniających, a także terminami składania dokumentów do klas pierwszych oraz do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023.

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023.

Od dnia

Do dnia

Do godz.

Harmonogram czynności

 

31.01.2022r.

 

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja

01.03.2022r.

18.03.2022r.

1500

Składanie w szkole podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole podstawowej.

21.03.2022r.

25.03.2022r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

28.03.2022r.

 

Opublikowanie w szkołach podstawowych list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

29.03.2022r.

30.03.2022r.

1500

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.

 

31.03.2022r.

 

Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja – nabór uzupełniający

01.07.2022r.

12.08.2022r.

1500

Składanie w szkole wniosków o przyjęcie do szkoły wraz dokumentami i oświadczeniami.

16.08.2022r.

19.08.2022r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

22.08.2022r.

 

Opublikowanie w szkołach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

23.08.2022r.

26.08.2022r.

1500

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.

 

29.08.2022r.

 

Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023.

Od dnia

Do dnia

Do godz.

Harmonogram czynności

 

31.01.2022r.

 

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

15.02.2022r.

28.02.2022r.

1500

Składanie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023.

Rekrutacja

01.03.2022r.

18.03.2022r.

1500

Składanie w przedszkolu podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do przedszkola.

21.03.2022r.

25.03.2022r.

 

Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

 

28.03.2022r.

 

Opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

29.03.2022r.

01.04.2022r.

1500

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola.

 

05.04.2022r.

 

Opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja – nabór uzupełniający ( na wolne miejsca )

12.04.2022r.

30.04.2022r.

1500

Składanie w przedszkolu wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

4.05.2022r.

10.05.2022r.

 

Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

 

13.05.2022r.

 

Opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

16.05.2022r.

20.05.2022r.

1500

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola.

 

24.05.2022r.

 

Opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów na rok szkolny 2022/2023 jak również wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej www.gniewoszow.pl oraz na stronach internetowych placówek oświatowych.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych została uregulowana w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w Rozdziale 6.

Najważniejsze informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego:

 1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone są w Uchwale Rady Gminy w Gniewoszowie numer XXIV/164/2017, która została opublikowana poniżej:

http://bip.gniewoszow.pl/upload/Uch_XXIV_164_2017.pdf

Poniżej zamieszczamy link do wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których Gmina Gniewoszów jest organem prowadzącym

http://bip.gniewoszow.pl/upload/Zaz_12_2021.pdf

oraz wniosek w formacie do edycji wraz ze wzorami załączników (oświadczeń).

Oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o zatrudnieniu

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola


REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Rekrutacja do szkół została uregulowana w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w Rozdziale 6.

Najważniejsze informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego:

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych

Kryteria te mają jednakową wartość.

Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone są w Uchwale Rady Gminy w Gniewoszowie numer XXIV/165/17, którą publikujemy poniżej:

http://bip.gniewoszow.pl/upload/Uch_XXIV_165_2017.pdf

Poniżej link do wzoru zgłoszenia kandydata do klasy I szkoły podstawowej, dla której Gmina Gniewoszów jest organem prowadzącym

http://bip.gniewoszow.pl/upload/Zaz_11_2021.pdf

oraz wzór zgłoszenia w formacie do edycji wraz załącznikami (oświadczeniami).

Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do przedszkola

Oświadczenie o miejscu zatrudnienia, prowadzenia działalnosci gospodarczej

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły podstawowej

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej