Terminy zebrań wiejskich

Na podstawie § 9, § 12 ust. 3 i § 21 Statutów Sołectw: Boguszówka, Borek, Gniewoszów, Kociołek, Markowola, Marianów, Markowola – Kolonia, Mieścisko, Oleksów, Regów Stary, Sarnów, Sławczyn, Wysokie Koło, Wólka Bachańska, Zalesie, Zdunków, Zwola uchwalonych Uchwałą Nr VII.84.03 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 15 września 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów określających organizację i zakres działania sołectw znajdujących się na terenie gminy Gniewoszów (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2003 r. Nr 296, poz. 7831), zmienioną Uchwałą  Nr III/28/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r. poz. 1027), w związku z upływem kadencji organów sołectw w 2019 r. Rada Gminy w Gniewoszowie uchwala, co następuje:

§1

Zwołuje się zebrania wiejskie w celu wyborów organów sołectw tj. sołtysów i rad soleckich określając miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz przewodniczącego zebrania wg harmonogramu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§2

W przypadku nieuzyskania wymaganego quorum w I terminie wyznacza się II termin zebrania po upływie 30 minut od wyznaczonej godziny I zebrania.

§3

Wybory sołtysów i rad sołeckich odbywać się będą na zasadach ustalonych w Statutach Sołectw.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§6

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gniewoszowie oraz tablicach w poszczególnych sołectwach na terenie gminy Gniewoszów.

 

 

Lp.

 

Nazwa sołectwa I termin II termin

Miejsce zebrania

Przewodniczący zebrania
Data Godzina Data Godzina
1. Mieścisko 05.02.2019 r. 10:00 05.02.2019 r. 10:30 u sołtysa wsi – p. Krzysztofa Kępka Wójt Gminy – Marcin Gac
2. Zalesie 05.02.2019 r. 12:00 05.02.2019 r. 12:30 świetlica wiejska w Zalesiu Wójt Gminy – Marcin Gac
3. Sarnów 05.02.2019 r. 13:30 05.02.2019 r. 14:00 strażnica OSP w Sarnowie Wójt Gminy – Marcin Gac
4. Oleksów 05.02.2019 r. 17:00 05.02.2019 r. 17:30 świetlica wiejska w Oleksowie Wójt Gminy – Marcin Gac
5. Markowola 06.02.2019 r. 12:30 06.02.2019 r. 13:00 strażnica OSP w Markowoli Wójt Gminy – Marcin Gac
6. Markowola – Kolonia 06.02.2019 r. 14:00 06.02.2019 r. 14:30 u sołtysa wsi – p. Andrzeja Szewczyk Wójt Gminy – Marcin Gac
7. Sławczyn 07.02.2019 r. 12:00 07.02.2019 r. 12:30 u sołtysa wsi – p. Heleny Szewczyk Wójt Gminy – Marcin Gac
8. Wólka Bachańska 07.02.2019 r. 13:00 07.02.2019 r. 13:30 u sołtysa wsi – p. Józefa Sadownik Wójt Gminy – Marcin Gac
9. Regów Stary 07.02.2019 r. 16:30 07.02.2019 r. 17:00 świetlica wiejska w Regowie Starym Wójt Gminy – Marcin Gac
10. Marianów 08.02.2019 r. 11:00 08.02.2019 r. 11:30 u sołtysa wsi – p. Małgorzaty Wójcickiej Wójt Gminy – Marcin Gac
11. Kociołek 12.02.2019 r. 11:00 12.02.2019 r. 11:30 u sołtysa wsi – p. Witolda Słyk Wójt Gminy – Marcin Gac
12. Zwola 12.02.2019 r. 12:00 12.02.2019 r. 12:30 strażnica OSP w Zwoli Wójt Gminy – Marcin Gac
13. Borek 17.02.2019 r. 14:00 17.02.2019 r 14:30 świetlica wiejska w Borku Wójt Gminy – Marcin Gac
14. Gniewoszów 17.02.2019 r. 16:00 17.02.2019 r. 16:30 Urząd Gminy w Gniewoszowie – sala konferencyjna Wójt Gminy – Marcin Gac
15. Zdunków 23.02.2019 r. 12:00 23.02.2019 r. 12:30 świetlica przy hydroforni w Zdunkowie Wójt Gminy – Marcin Gac
16. Wysokie Koło 24.02.2019 r. 13:00 24.02.2019 r. 13:30 strażnica OSP w Wysokim Kole Wójt Gminy – Marcin Gac
17. Boguszówka 24.02.2019 r. 14:00 24.02.2019 r. 14:30 strażnica OSP w Wysokim Kole Wójt Gminy – Marcin Gac