Ważna informacja Marszałka Województwa Mazowieckiego dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

zważywszy na realizację obowiązków przez podmioty, poniżej przekazujemy istotne informacje dla przedsiębiorców w sprawie sprawozdawczości, opłat produktowych i opłat związanych z wpisem do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

OPŁATA ROCZNA BDO

Podmioty zobligowane do wnoszenia opłaty rocznej winny ją uiszczać, bez wezwania, najpóźniej do 28 lutego każdego roku na rachunek bankowy o numerze: 39 1240 6292 1111 0010 7776 5054 Pekao S.A. I/O w Warszawie, aby nie zostać wykreślonym z Rejestru BDO.

Naruszenie przepisów ustawy o odpadach może skutkować wykreśleniem z Rejestru BDO i karą pieniężną Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska do kwoty 1 mln złotych.

Wysokość opłaty rocznej dla mikroprzedsiębiorcy wynosi 100 zł, dla pozostałych przedsiębiorców 300 zł.

Informacje dostępne są na stronie wcm.mazovia.pl:
http://wcm.mazovia.pl/web/wcm/6.10-oplata-rejestrowa-i-oplata-roczna-rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami-bdo


OPŁATY PRODUKTOWE

Sprawozdania za lata np. 2014-2018  dot. opłat produktowych niezłożone Marszałkowi Województwa Mazowieckiego w terminie ustawowym należy przekazać niezwłocznie i wnieść należne opłaty produktowe, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne, opłaty depozytowe i opłaty recyklingowe (2018 r.)

Niezłożenie ww. sprawozdań może skutkować skierowaniem do sądu rejonowego wniosku o ukaranie przedsiębiorcy karą grzywny.

Informacje dotyczące wprowadzania do obrotu opakowań, produktów w opakowaniach, pojazdów, w tym baterii i akumulatorów, olejów, preparatów smarowych i opon używanych i nowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  dostępnie są na stronie: http://wcm.mazovia.pl/web/wcm/6.-oplaty-srodowiskowe

Powyższe informacje kierujemy do Państwa z uwagi  na fakt, że z ww. opłat finansowane są między innymi przedsięwzięcia proekologiczne.