Wsparcie dla organizacji pozarządowych

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje o możliwości ubiegania się o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/statutowej organizacji pozarządowych (w tym Ochotniczych
Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, klubach sportowych i innych) z terenu Gminy Gniewoszów.Podstawowe informacje na temat pożyczki:

  • o pożyczkę mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn o zm.) lub podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność gospodarczą lub statutową przed dniem l kwietnia 2020 r. ;
  • wniosek o pożyczkę organizacja składa do Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach;
  • pożyczka udzielona może być do wysokości 5.000 zł, jednak nie może prze kroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym, przychód organizacji w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100.000 zł;
  • pożyczka wraz z odsetkami będzie podlegała umorzeniu pod warunkiem, że organizacja pozarządowa przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia będzie prowadziła działalność gospodarczą lub statutową.

Szczegóły na temat tej pożyczki: wniosek, umowa, za łączniki oraz instrukcja znajdują się na stronie PUP w Kozienicach: https://lkozienice.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org
Do wniosku należy dołączyć również kopię statutu organizacji potwierdzoną przez osoby uprawnione za zgodność z oryginałem , ponadto organizacje niezarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym powinny dołączyć wypis z właściwej ewidencji lub rejestru.

Organizacje składające w naszym urzędzie wnioski o udzielenie pożyczki w kwocie do 5000 zł w wersji papierowej, przed złożeniem wniosku proszone są o zgłoszenie się do pokoju nr 9, w celu weryfikacji prawidłowego wypełnienia wniosku. Informacje mowa uzyskać telefonicznie: 48 614 66 81 wew.: 46, bądź pocztą elektroniczną: wako@praca.gov. pl