Wyniki konsultacji projektu

Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

Pełna treść dokumentu.