Wyższe opłaty dla osób niewłaściwie segregujących odpady

Zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do 31 grudnia 2020 roku, każda gmina obowiązana jest osiągnąć poziomy:

  1. recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
  2. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Segregacja odpadów komunalnych (śmieci wytworzonych w domach) to zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych, kolorowych worków, pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów (surowców) z których zostały wyprodukowane. Zasada segregacji wszędzie jest taka sama, należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.

W gminie Gniewoszów surowców nadających się do recyklingu, ponownego użycia jest zaledwie 17%, pomimo tego, że ponad 90 proc. mieszkańców zadeklarowało segregowanie odpadów, nadal widoczny jest problem z właściwą selekcją odpadów komunalnych przez mieszkańców. Pracownicy odbierającej firmy zgłaszają, iż deklarowanej segregacji nie widać w workach, pojemnikach. Znaczna część mieszkańców wrzuca śmieci bez segregacji do odpadów zmieszanych (worek czarny).

Obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest obowiązkiem ustalanym w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wobec czego jego niedopełnienie jest wykroczeniem z art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W związku z powyższym cyklicznie przeprowadzane będą kontrole, w stosunku do mieszkańców, którzy zadeklarowali segregację odpadów, czy sortowanie odpadów jest i czy jest ono prawidłowe. Wobec właścicieli nieruchomości, którym zostanie udowodniona niewłaściwa segregacja odpadów zostanie wszczęte postępowanie zakończone wydaniem decyzji określającej zmianę sposobu segregacji odpadów komunalnych z segregowanych na zmieszane, a tym samym stawka opłaty od osoby wzrośnie o 100% ( z 6,00 zł na 12,00 zł ).

Pamiętajmy, że od jakości segregacji odpadów zależy wysokość opłat jakie wszyscy ponosimy za ich zbiórkę i zagospodarowanie.