Zaproszenie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Zaprasza osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, firmy, stowarzyszenia i inne instytucje posiadające REGON, które wykorzystują wyroby azbestowe na swoich obiektach na bezpłatne seminarium szkoleniowe: „Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest – inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwienie”, które odbędzie się w dniu 19 września 2018 r. w siedzibie Urzędu przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie

PROGRAM:

9:30-10:00    Rejestracja uczestników

10:00-10:10    Otwarcie seminarium

10:10-10:30    Proces usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu kraju

10:30–11:10   Obowiązki użytkowników wyrobów zawierających azbest

11:10–11:30   Przerwa kawowa

11:30-12:00   „Raport roczny” gmin (nowy moduł w Bazie Azbestowej)

12:00–12:20   Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

12:20-12:40    Możliwości pozyskiwania środków finansowych na działania związane z likwidacją  wyrobów zawierających azbest

12:40–13:00    Dyskusja. Zakończenie seminarium.

13:00-14:00    Poczęstunek

Uczestnictwo:

Proszę wysyłać zgłoszenie na adres seminarium.azbest@mazovia.pl zawierające: nazwę i adres przedsiębiorstwa/instytucji oraz imię i nazwisko uczestnika.

Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udziału w seminarium.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 14 września br.

Ilość miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr telefonu (22) 59 79 463.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie.

DANE KONTAKTOWE:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

ul. Jagiellońska 26, 09-719 Warszawa

tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,

ePUAP: /umwm/esp;

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie to: tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

1) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO,

w celach zapewnienia Pani/Pana udziału w seminarium „Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest – inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwienie” organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz promocji wydarzenia. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w trakcie wydarzenia wykonywana będzie dokumentacja fotograficzna, celem dokumentacji jego przebiegu i ewentualnego zamieszczenia informacji na stronie internetowej www.mazovia.pl.

2) nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem wizerunku który może być udostępniony, jako element dokumentacji fotograficznej wydarzenia, użytkownikom strony internetowej mazovia.pl;

3) będą przetwarzane nie dłużej niż wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów o archiwizacji;

4) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania;
  • żądania przeniesienia danych;
  • do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ww. prawa mogą podlegać ograniczeniom wynikającym z RODO lub przepisów prawa krajowego.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udziału w seminarium.