Zaproszenie na V sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w V sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 13 marca 2019r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie informacji o  wynikach wyborów uzupełniających oraz wręczenie zaświadczenia o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną.
 4. Przyjęcie protokołu.
 5. Sprawozdanie Wójta gminy za okres między sesjami Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Gniewoszowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gniewoszów na lata 2019 – 2021”
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniewoszów w 2019r.”
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gniewoszów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminów zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Oleksów – gminy Gniewoszów w celu przeprowadzenia wybory: sołtysów i rad sołeckich.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr I/3/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji Rady Gminy w Gniewoszowie.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Maciej Baran