Zaproszenie na X sesję Rady Gminy w Gniewoszowie

Zapraszamy do wzięcia udziału w VII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 27 września 2019r. (piątek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres między sesjami Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w Gniewoszowie za I-sz półrocze 2019r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewoszowie
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/160/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania  dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach  prowadzonych przez gminę  regulującego  wysokość oraz szczegółowe  warunki  przyznawania  i wypłacania  dodatków  do wynagrodzenia zasadniczego,szczegółowe warunki  obliczania  i wypłacania  wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, nagród oraz wysokości  i zasad  przyznawania   dodatku mieszkaniowego
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Gniewoszów  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2020 rok”
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.