Zaproszenie na XII sesję Rady Gminy w Gniewoszowie

Zapraszamy do wzięcia udziału w XII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 20 listopada 2019r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami Rady Gminy.
 5. Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2018r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2020r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów w 2020r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” w Gminie Gniewoszów działającego w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie „Senior+” w Gminie Gniewoszów
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.