Zaproszenie na XIV sesję Rady Gminy w Gniewoszowie

Zapraszamy do wzięcia udziału w XIV sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2020-2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gniewoszów na rok szkolny 2019/2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gniewoszów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019 – 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego rozpatrzenia petycji oraz przekazania petycji według właściwości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gniewoszów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gniewoszów.
 16. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gniewoszów za 2019r.
 17. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy Gniewoszów za 2019r.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.