Zaproszenie na XIX – nadzwyczajną sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XIX – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się  w dniu  07 września 2016r. (środa)  o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres między sesjami Rady Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2016r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016r. Nr XI/68/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr XI/69/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2016-2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi organizacyjnej i finansowej placówek oświatowych, dla których gmina Gniewoszów jest organem prowadzącym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologa zatrudnionego w placówkach oświatowych gminy Gniewoszów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Gniewoszów na lata 2016 – 2022”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wsparcia Rodziny na lata 2016-2018”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.