Zaproszenie na XIX sesję Rady Gminy w Gniewoszowie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w XIX sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu w dniu 29 października 2020r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2020r.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
 7. Przygotowanie placówek do nowego roku szkolnego.
 8. Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2019r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/105/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2020-2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020r. Nr XIV/106/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewoszów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.