Zaproszenie na XV sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XV sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 17.03.2020r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz bieżąca działalność Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kozienicach.
 5. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.
 6. Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Gniewoszów.
 7. Przedstawienie uchwały nr Ra.54.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu gminy gniewoszów, przyjętej przez Radę Gminy w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/105/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2020-2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020r. Nr XIV/106/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2021r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów w roku 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian do regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewoszów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustaleni wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gniewoszów do stowarzyszenia Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.