Zaproszenie na XVI sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XVI sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 18.05.2020r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2019r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/105/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2020-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020r. Nr XIV/106/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na czas oznaczony.
 11. Stanowisko Rady Gminy w sprawie wzoru herbu Gminy Gniewoszów.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.