Zaproszenie na XVII sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XVII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 30.06.2020r. (wtorek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.
 5. Raport o stanie gminy, w tym:
  1. debata;
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy w Gniewoszowie.
 6. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2019 rok, w tym:
  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Gniewoszów za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2019 rok;
  2. zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2019 rok;
  3. dyskusja;
  4. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2019 rok.
 7. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, w tym:
  1. zapoznanie się z treścią uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gniewoszowie w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2019 rok;
  2. zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniewoszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ Gniewoszów za 2019r.
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie z 2019r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/105/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2020-2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020r. Nr XIV/106/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego rozpatrzenia petycji oraz przekazania petycji według właściwości.
 13. Podjęcie uchwały w w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewoszów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.