Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXVIII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 29 listopada 2017r. (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017r. Nr XXII/144/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr XXII/143/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2017-2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2018r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów w 2018r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Gniewoszów
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok „
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.