Zaproszenie na XX sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XX sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się  w dniu  28 października 2016 (piątek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres między sesjami Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2015/2016.
 6. Sprawozdanie z kontroli gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2013 – 2016.
 7. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr XI/69/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2016-2020.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016r. Nr XI/68/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Gniewoszów na zakup nieruchomości gruntowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok „.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.