Zaproszenie na XXII sesję Rady Gminy w Gniewoszowie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu w dniu w dniu 30 grudnia 2020r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/105/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2020-2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020r. Nr XIV/106/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2021-2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach na dofinansowanie zadania pn. Dotacja na remont dróg powiatowych na terenie gminy Gniewoszów.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVIII/160/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę regulującego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, nagród oraz wysokości i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Gniewoszowie na 2021r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Gniewoszowie na 2021 r.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.