Zaproszenie na XXII sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się  w dniu 28 grudnia 2016 (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres między sesjami Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr XI/69/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2016-2020.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016r. Nr XI/68/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2017-2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół z terenu Gminy Gniewoszów oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Gniewoszów”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniewoszów na lata 2016-2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r.”
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.”
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałych na 2017r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2017r.
 15. Sprawozdanie z realizacji pracy komisji stałych Rady Gminy za 2016r.
 16. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Gminy za 2016r.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.