Zaproszenie na XXIII sesję Rady Gminy w Gniewoszowie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXIII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu w dniu 25 lutego 2021r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Gniewoszów.
 6. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 7. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy oraz komisji stałych Rady Gminy za 2020r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXII/155/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2021-2024;
  2. wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. Nr XXII/156/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok;
  3. niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2022r.;
  4. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewoszów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;
  5. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2021 rok;
  6. wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości;
  7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych;
  8. w sprawie rozpatrzenia petycji – listu otwartego „Alarm!Stop zabójczemu GMO – Stop niebezpiecznej szczepionce”.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.