Zaproszenie na XXIII sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXIII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się  w dniu 10 lutego 2017 (piątek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres między sesjami Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Przedstawienie Uchwały Nr Ra.51.2017Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Gniewoszów planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2017 deficytu.
 6. Przedstawienie Uchwały Nr Ra.52.2017 Składu Orzekającego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Gniewoszów kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, którego organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gniewoszów na lata 2016-2023”.
 11. Sprawozdanie z realizacji pracy komisji stałych Rady Gminy za 2016r.
 12. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Gminy za 2016r.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.