Zaproszenie na XXIV sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXIV sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się  w dniu 28 marca 2017 (wtorek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres między sesjami Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2016r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr XXII/143/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2017-2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017r. Nr XXII/144/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Gniewoszów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/138/16 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewoszów”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewoszów w roku 2017”
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Gniewoszów na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso .
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad.