Zaproszenie na XXIX sesję Rady Gminy w Gniewoszowie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXIX sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu w dniu 28 września 2021r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o funkcjonowaniu placówek oświatowych w gminie Gniewoszów – podsumowanie roku szkolnego 2020/2021 oraz przygotowanie placówek do nowego roku szkolnego.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021r.
 6. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami Rady Gminy.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. Nr XXII/156/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok;
  2. w sprawie dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu gminy Gniewoszów;
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.