Zaproszenie na XXV sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXV sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się  w dniu 02 czerwca 2017 (piątek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres między sesjami Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Sprawozdanie z działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie za 2016r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2016 r. i sprawozdania finansowego, w tym:
  • przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia za rok 2016 i sprawozdania finansowego,
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Radomiu o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016
  • dyskusja,
  • głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2016 rok i sprawozdania finansowego.
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016r., w tym:
  • zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gniewoszów,
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Radomiu o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Gniewoszowie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gniewoszów,
  • dyskusja,
  • głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gniewoszów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ Gniewoszów za 2016 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017r. Nr XXII/144/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.