Zaproszenie na XXVI sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXVI sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się  w dniu 24 sierpnia 2017r. (czwartek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Sprawozdanie z przebiegu realizacji „Programu współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2017″
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017r. Nr XXII/144/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr XXII/143/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2017-2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIV/161/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/138/16 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewoszów”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/139/16/Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/2015 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.