Zaproszenie na XXVII sesję Rady Gminy w Gniewoszowie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXVII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu w dniu 11 sierpnia 2021r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego, porządku i ładu na terenie gminy Gniewoszów za 2020r.
 5. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXII/155/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2021-2024;
  2. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. Nr XXII/156/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok;
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach;
  4. w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów sołtysa sołectwa Sarnów;
  5. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewoszów na rok szkolny 2020/2021.
  6. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.