Zaproszenie na XXVII sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXVII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się  w dniu 30 października 2017r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017r.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2016/2017.
 7. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017r. Nr XXII/144/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr XXII/143/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2017-2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa oraz wyrażenia zgody Wójtowi Gminy na przeznaczenie nieruchomości gruntowej do sprzedaży.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Wysokim Kole.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Gniewoszowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Gniewoszowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszowie.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.