Zaproszenie na XXX sesję Rady Gminy w Gniewoszowie

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXIX sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu w dniu 29 października 2021 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
 6. Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2020 r.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXII/155/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2021-2024.
  2. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 r. Nr XXII/156/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.
  3. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 r.
  4. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.