Zaproszenie na XXX sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXX sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 31 stycznia 2017r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2017r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018r. Nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Gniewoszów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 – 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Gniewoszów na lata 2017-2032”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących w Gminie Gniewoszów.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.