Zaproszenie na XXXI sesję Rady Gminy w Gniewoszowie

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXXI sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 01.12.2021r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3.  Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.
 5. Informacja uzupełniająca o oświadczeniach majątkowych.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXII/155/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2021-2024.
  2. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. Nr XXII/156/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.
  3. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2021r.
  4. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów w 2021r.
  5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Sieciechów przez Gminę Gniewoszów zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę części mieszkańców miejscowości Borek i hurtowej sprzedaży wody Gminie Gniewoszów dla części mieszkańców miejscowości Borek.
  6. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów”.
  7. w sprawie zmiany uchwały nr XII/93/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7.  Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.