Zaproszenie na XXXI sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXXI sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 26 marca 2018 (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gniewoszowie za 2017r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018r. Nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/205/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2018-2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Gniewoszów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, którego organem prowadzącym jest gmina Gniewoszów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Gniewoszowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewoszów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Gniewoszów na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gniewoszowie przeprowadzenia kontroli.
 18. Przedstawienie uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:
  • w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez gminę kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową;
  • w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego przez Radę Gminy w uchwale budżetowej na 2018r. deficytu.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad.