Zaproszenie na XXXIII sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXXIII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 06 września 2018 (czwartek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018r. Nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/205/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2018-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Gniewoszów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok „
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu gminy Gniewoszów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gniewoszów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych dla terenu gminy Gniewoszów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gniewoszów w sprawie usunięcia 6 drzew położonych na działce nr 562 w miejscowości Gniewoszów..
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.