Zapytanie ofertowe

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U .2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) oraz na podstawie Zrządzenia Wójta Gminy Gniewoszów nr 23/2014 z 29.05.2014 r., zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

  1. Zamawiający :Gmina Gniewoszów
  2. Przedmiot zamówienia: Utworzenie otwartej strefy aktywności w miejscowości Wysokie Koło. Wariant podstawowy zgodnie z „Programem rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018” ogłoszonym przez Ministra Sporu i Turystyki. https://www.gov.pl/documents/292437/436728/ProgramOSA-edycja2018.pdf/13770321-a2eb-cb19-7801-200d97928df9?version=1.0 Szczegóły zamówienia zawierają załączniki do niniejszego zapytania: projekt budowlany oraz przedmiar robót.
  3. Termin realizacji zamówienia:zakończenie do 30.09.2018 r.
  4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert,wymagany termin gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały: minimum 5 lat.
  5. Inne istotne warunki zamówienia: Zaleca się żeby Wykonawca obejrzał miejsce robót oraz zgromadził wszelkie informacje , które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie zamawianych robót. Wszystkie zastosowane materiały, urządzenia oraz wykonane roboty muszą spełniać wymagania PN-EN 16630:2015-06 i certyfikatu PN-EN 1176, 1177;2009; 16630;2015-06; Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia siłowni plenerowej muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z ludźmi. Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów.
  6. Sposób przygotowania oferty. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.2) załączając wycenę poszczególnych elementów strefy aktywności ( zał.nr.1) . Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i umieszczona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na Utworzenie otwartej strefy aktywności w miejscowości Wysokie Koło. Wariant podstawowy zgodnie z „Programem rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018” ogłoszonym przez Ministra Sporu i Turystyki. Ofertę należy złożyć osobiście u zamawiającego, pok nr 11 , przesłać pocztą tradycyjną, lub kurierem.
  7. Miejsce i termin złożenia oferty. Ofertę złożyć należy do dnia 9.08.2018 do godz 12:00, oferta ww. dacie musi znaleźć się u zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu: Krzysztof Szafranek, e-mail:gmina@gniewoszow.pl, faks 48 62 15 046, tel. 48 62 15 003 w. 27

Wójt Gminy Gniewoszów

Marcin Gac

skan zapytania i zestawienia robót i urządzeń

projekt zagospodarowania działki

projekt część tekstowa

zapytanie z formularzem ofertowym (doc)

zapytanie z formularzem ofertowym (pdf)