ZARZĄDZENIE NR 55/2022 WÓJTA GMINY W GNIEWOSZOWIE z dnia 28 lipca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu Program współpracy gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.

§ 1. 1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu Program współpracy gminy
Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.”

2. Projekt Program współpracy gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2023 r.” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Treść ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 2 będzie dostępne:

1) na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.gniewoszow.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy (http://www.bip.gniewoszow.pl),

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Gniewoszów.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Wójt Gminy Gniewoszów
/-/ Marcin Szymon Gac