Zarządzenie Nr 55/2017

w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu

Programu współpracy samorządu gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

Treść zarządzenia