Zarządzenie

w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy samorządu gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

Treść zarządzenia