Zawiadomienie

O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD l LUTEGO 2017 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r, poz. 250 ze zm.) zawiadamiam:

Rada Gminy w Gniewoszowie uchwałą Nr XXIII.15.1116 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/2015 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty określiła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 6,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  • 12,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego dana nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i liczby osób podanych w dotychczasowej deklaracji.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. W myśl obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi powinien być systemem samofinansującym się, a więc konieczne jest zapewnienie środków na jego prawidłowe funkcjonowanie. Tym samym należało dostosować stawki opłaty od mieszkańców tak, aby wystarczała ona na realizację zadania, którym gmina została obciążona.

Wójt Gminy Gniewoszów

Marcin Szymon Gac