Zgłaszanie szkód spowodowanych zjawiskiem suszy w 2023 roku

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  producenci rolni, którzy ponieśli straty spowodowane wystąpieniem w roku bieżącym suszy mogą złożyć wniosek o oszacowanie strat  w publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”,

PODSTAWĄ OSZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ JEST ZŁOŻENIE INDYWIDUALNIE PRZEZ POSZKODOWANEGO PRODUCENTA ROLNEGO WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI SUSZOWEJ „Zgłoś szkodę rolniczą” dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://aplikacje.gov.pl/app/susza/, jeśli w systemie monitoringu suszy rolniczej prowadzonym przez IUNG Puławy poszczególne uprawy na terenie gminy będą  objęte zagrożeniem wystąpienia suszy.

Szczegółowe informacje czy na danej gminie występuje zjawisko suszy i w jakim zakresie: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,2001043/

Aplikacja dokona oceny strat na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Jednakże, na dzień dzisiejszy w aplikacji nie ma możliwości wygenerowania protokołu oszacowania szkód ani kalkulacji kosztów. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Rolnictwa wniosek po wprowadzeniu zostanie zapisany, jednak podpisanie i wysłanie za pośrednictwem aplikacji będzie możliwe po 20 września br.  Rolnik może zwrócić się również o dodatkowe szacowanie szkód przez komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 marca 2023 roku, która dokona oceny strat podczas wizji w terenie i sporządzi raport.                                                         

Komisja dokona oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w terminie nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw. Zlikwidowany lub zebrany plon przed oszacowaniem szkód przez komisję nie będzie szacowany.

WAŻNE!

  • Pomoc suszowa będzie wypłacana tylko przy złożeniu wniosku przez aplikację suszową
  • Samo zgłoszenie szkody przez aplikację jest niezbędne, aby w ogóle otrzymać pomoc suszową
  • Wniosek o oszacowanie strat przez komisję można złożyć niezależnie od wniosku w aplikacji
  • Komisja przystąpi do lustracji upraw rolnych i dokona szacowania szkód spowodowanych suszą rolniczą na wniosek rolnika

Wniosek o oszacowanie szkód w wyniku suszy rolniczej  można składać w Urzędzie Gminy Gniewoszów w godzinach pracy Urzędu.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopie  wniosku o płatności bezpośrednie 2023
  • a w wypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księga stada / paszporty