Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Gniewoszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://gniewoszow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-07-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-14.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

  • część plików nie jest dostępna cyfrowo,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sławomir Kowalik, e-mail: informatyk@gniewoszow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 62 15 003. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Urząd Gminy Gniewoszów jest zlokalizowany w budynku przy ul. Lubelskiej 16 w Gniewoszowie.

Do budynków prowadzą schody, budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dostosowanie toalet

Toaleta nie jest przystosowana.

Dostosowanie schodów

Brak wyróżnienia początku i końca schodów poprzez elementy kontrastowe.

Dostosowanie wind

W budynkach nie ma windy.

Dostępność pochylni

W budynkach nie ma pochylni.

Dostępność platform

W budynkach nie ma platform.

Dostępność informacji głosowych

Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność dla osób niewidomych i słabowidzących

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Na parkingu Urzędu Gminy nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

W Urzędzie Gminy nie ma tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Na wniosek osób niepełnosprawnych zapewniono dogodną komunikację – pracownik merytoryczny schodzi do petenta. Osoby niesłyszące lub słabosłyszące składają pisma w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Lubelskiej 16, 26-920 Gniewoszów lub wysyłają pocztą tradycyjną na adres urzędu, bądź drogą mailową na adres: gmina@gniewoszow.pl.