Turystyka

Na naszym terenie występują tereny atrakcyjnie turystyczne, jednak nie są one praktycznie wykorzystywane (poza turystyka religijną: Sanktuarium w Wysokim Kole).

Na terenie gminy występują obszary o wysokich walorach przyrodniczych. Do obszarów tych można zaliczyć tereny w Dolinie Środkowej Wisły oraz korytarze ekologiczne dolin rzek Zwolanki i Strugi Mozolickiej, a także dolin pozostałych cieków wodnych. Na terenie całej gminy występują enklawy dzikiej przyrody oraz kępy i pojedyncze drzewa zasługujące na ochronę.

W naszej gminie występują także obszary chronione npdst. przepisów o ochronie zabytków. Są to m.in. kościół i klasztor (obecnie plebania) w Wysokim Kole, kościół w Oleksowie, zabytkowy układ urbanistyczny centrum Gniewoszowa oraz Fort V w Borku należący do systemu obronnego twierdzy Dęblin.

Mamy nadzieję że wraz z rozwojem infrastruktury w gminie rozwinie się budownictwo letniskowe pojawią gospodarstwa agroturystyczne lub inne formy turystyki wykorzystujące istniejący potencjał w tej dziedzinie.