Turystyka

O walorach turystycznych Gminy Gniewoszów decyduje jej położenie, wschodnią granicę gminy wyznacza najpiękniejsza z Polskich rzek Wisła. Na obszarze znajdującym się na terenach gminy został zachowany jej naturalny charakter z licznymi wyspami, starorzeczami i kanałami bocznymi. Brzegi rzeki porośnięte są zaroślami głogu i wikliny, łąkami i pastwiskami lub wzięte zostały pod uprawy. Tereny te są ostoją wielu wyjątkowych gatunków ptaków.

Walory przyrodnicze kształtują również malownicze korytarze ekologiczne dolin rzek Zwolanki, Niewiadomki i Strugi Mozolickiej, a także dolin pozostałych cieków wodnych.

Na terenie całej gminy występują enklawy dzikiej przyrody oraz kępy i pojedyncze drzewa zasługujące na ochronę. Gmina Gniewoszów to doskonałe miejsce dla obserwatorów flory i fauny, występują tu bobry, dziki, sarny czasem zobaczyć można łosia. Spotkać tu można także, zimorodki, bociana czarnego, nurogęsi, błotniaka stawowego, czajki, żurawie i wiele innych wyjątkowych ptaków. To raj dla fotografów i wędkarzy.

Cisza i spokój w typowo rolniczej gminie, walory przyrodnicze i krajobrazowe, zabytki, piękno wotywnych kapliczek przydrożnych, nieoznakowane szlaki rowerowe np. Śladami Rodzin Skłodowskich i Boguskich oraz Zagród Edukacyjnych przyciągają coraz więcej turystów i letników.

Zabytki

Oleksów

Kościół p.w. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika został już ufundowany w XIII w. Odrestaurowany w 1858 r., ponownie odbudowany po zniszczeniach I wojny światowej. Kościół jest jednonawowy, ma kształt greckiego krzyża. Posiada wczesnobarokowy ołtarz główny z XVII w. z licznymi elementami wyposażenia barokowego z XVIII w. Do zabytków należy także chrzcielnica z poł. XVII w., dzwon z XVIII w., obraz Św. Rodziny i Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVII w., stalle i ławki z końca XIX w. i krucyfiks cynowy z XIX w.

W II poł. XX w. świątynia zaczęła podupadać. Dzięki staraniom ówczesnego księdza S. Sikorskiego wykonany został w latach 90-tych XX w. gruntowny remont kościoła jak również muru otaczającego świątynię. Wtedy też zostały wykonane witraże obrazujące obronę Lwowa w 1918 r., walkę Orląt Lwowskich i inne wydarzenia z historii Polski.

Wysokie Koło

Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Różańca Świętego został zbudowany w latach 1637-81. Utrzymany w stylu włoskiego renesansu, kształtem przypomina trzynawową bazylikę. W kościele znajdują się dwa zabytkowe dzwony z XVIII w., ale najcenniejszy jest słynący łaskami obraz Matki Bożej Wysokolskiej (jako Królowa Różańca Świętego). Przedstawia Madonnę, która w jednej ręce trzyma Dzieciątko Jezus a w drugiej gałązkę z kwiatem róży. Wysokie Koło znane jest jako miejsce docelowe pielgrzymek udających się do sanktuarium maryjnego. 
Historia świętego obrazu sięga połowy XVII w., kiedy to został podarowany Mariannie Kalinowskiej przez cara Aleksandra. Dzięki niej obraz Matki Bożej trafił na ziemie polskie i znalazł się w rękach rycerza i ziemianina Bębnowskiego, dzierżawcy wsi Zarudzie k. Zamościa. Obraz poświęcono przed cudownym obrazem Matki Bożej Sokalskiej i przywieziono do Zarudzia. Bębnowski przekazał obraz do Wysokiego Koła po wyprawie wiedeńskiej, gdzie walczył pod dowództwem króla Sobieskiego. Obraz uroczyście wprowadzono do kościoła 6 lipca 1684 r. Szczególny rozkwit kultu Matki Bożej Różańcowej nastąpił w XVIII w. Współczesny obraz jest XIX-wieczną kopią wcześniejszego wizerunku. Wyróżniającym elementem obrazu jest detal w postaci motywu róży trzymanej przez Matkę Bożą.

Borek

Fort nr V wybudowany pod koniec XIX w.na lewym brzegu Wisły , będący elementem umocnień , zbudowanyna planie pięcioboku. Wraz z pozostałymi sześcioma fortami tworzył pierścień obronny Twierdzy Dęblin. Zachowany jest w stanie szczątkowym po wysadzeniu go w 1915 roku przez Rosjan, obecnie znajduje się w rękach prywatnych.

Boguszówka

Park krajobrazowy założony w XIX w. Zachowały się ślady podworskiej zabudowy ostatnich dziedziców Lewickich. W parku dawniej znajdowały się olbrzymie modrzewie, piękne klomby oraz ogród. Ostatnim właścicielem majątku Boguszówka był Seweryn Plewiński, kuzyn Lewickich. Obecnie dworek znajduje się w prywatnych rękach.

Gniewoszów

Dwa podpiwniczone zabytkowe domy o pomieszczeniach sklepionych kolebkowo z lunetami z XVIII w. Zachowały się także ślady po kwadratowym rynku z ulicami wybiegającymi z narożników. Gniewoszów to unikalny układ urbanistyczny miasteczka, zabudowa zachowana z okresu międzywojennego. Najlepiej zachowana jest część wschodnia z niemal oryginalnym podziałem placów.

Oleksów

Dwa grodziska. Oleksów w średniowieczu był grodem należącym do systemu obronnego Sieciechowa, zachowały się dwa grodziska. Pierwsze typu pierścieniowatego znajduje się na granicy wsi Sławczyn i ma kształt kopca o wys. 9 m i średnicy 26 m. Grodzisko to użytkowane było do końca XII w. Drugie grodzisko jest typu stożkowatego (XIII w-XV w.). Grodziska te nazwane zostały Małym i Wielkim Kopcem.

Do innych zabytków należą:

  1. Kapliczka Jana Nepomucena z poł. XVIII w. przy drodze wojewódzkiej 738 Warszawa – Lublin (jadąc od Gniewoszowa do Wysokiego Koła).
  2. Cmentarz wojskowy w Wysokim Kole założony w 1914 r. przez Austriaków. W zbiorowych mogiłach spoczywają żołnierze polegli w czasie bitwy o Dęblin w latach 1914 i 1915.
  3. Cmentarze żydowskie:w Gniewoszowie przy ul. Oleksowskiej oraz ul. Lubelskiej założone prawdopodobnie w XVIII w., zniszczone w czasie II wojny światowej.
  4. Kapliczka „Jagiełłowa”. Najwcześniejsze formy kapliczek to kapliczki słupowe, stawiane zwykle na cmentarzach i skrzyżowaniach dróg w charakterze średniowiecznych tzw. „latarni umarłych”. Przykładem takiej kapliczki może być „Jagiełłowa” kapliczka na odcinku niegdyś piaszczystego traktu ciągnącego się wzdłuż klasztornego muru w Wysokim Kole. Legenda mówi, że ma ona jeszcze ponoć pamiętać czasy króla Władysława Jagiełły, będąc niejako milowym słupem wytyczającym główny trakt. Oryginalna uległa zniszczeniu, stojąca odbudowana na wzór autentycznej kapliczki.
  5. Zabytkowy nieczynny cmentarz w Regowie Nowym, pochodzący z I poł. XVIII wieku zniszczony w czasie II wojny światowej.

Związki sławnych ludzi z Gminą Gniewoszów:

Maria Skłodowska – Curie

W Zwoli mieszkał brat matki Marii – Władysław Boguski u którego rodzina Skłodowskich oraz inni krewni dość często przebywali. Na pewno Maria Skłodowska przebywała w majątku wuja : od czerwca do lipca 1883 oraz jako guwernantka jego dzieci w roku 1885. Zachował się wiersz, który napisała w tamtym okresie pt. „Rok Pański 1885”. W maju cyklicznie odbywa się Rodzinny rajd rowerowy nieoznakowanym szlakiem „Śladami rodzin Skłodowskich i Boguskich”.

Władysław Boguski

urodzony w Czerwinie, uczestnik powstania styczniowego, od 1871 właściciel majątku Zwola w Gminie Gniewoszów. Po pożarze dworu mieszkaniec Gniewoszowa, pełnił funkcje sędziego gminy i geometry. Brat Bronisławy Skłodowskiej matki Marii późniejszej noblistki. Zmarł 1913 roku, jego grób znajduje się na cmentarzu parafialnym w Wysokim Kole.

Ks. Józef Szczepański

proboszcz parafii Regów w latach 1860 – 1866 . Zaangażowany w okresie patriotyczno – religijnych manifestacji w latach 1861 – 1862 , występował w obronie swobód religijnych i używania języka polskiego. W czasie powstania styczniowego zebrał 300 włościan i poprowadził ich do oddziału powstańczego gen. Mariana Langiewicza. Po zakończeniu powstania zesłany na Sybir , gdzie zmarł. W 140 rocznicę zsyłki na Sybir, jego pomnik nagrobny został odnowiony i przeniesiony na plac przy kościele w Wysokim Kole.

Płk. Pilot Władysław Gnyś

Płk. pilot Władysław Gnyś urodzony w 1910 roku, w Sarnowie, pierwszy polski pilot, który w czasie II wojny światowej zestrzelił niemieckie samoloty nad Żuradą w okolicach Olkusza. Jego nazwisko zostało upamiętnione na tablicy umieszczonej na zewnętrznej ścianie kościoła parafialnego w Gniewoszowie.

Stefan Sobieszek

Urodził się w Gniewoszowie 7 września 1904 roku; średnią szkołę skończył w Radomiu 1923 roku i w tym roku rozpoczął studia lekarskie w Warszawie. Po skończeniu Wydziału Lekarskiego w początkach 1931 roku odbył roczną służbę wojskową w Szkole Podchorążych (Sanitariuszy Rezerwy) w Warszawie i Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie.

Pod koniec 1945 roku doktor medycyny lekarz Stefan Sobieszek podjął pracę jako ordynator w szpitalu w Kozienicach a następnie jako dyrektor. Wraz z pielęgniarkami podjął się trudu organizacji szpitala, w którym wówczas istniały trzy oddziały – chirurgiczny, wewnętrzny i zakaźny. Był dyrektorem szpitala powiatowego w Kozienicach nieprzerwanie do roku 1969.

Zmarł w Kozienicach 8 grudnia 1985 roku.

14 kwietnia 1988 r. w szpitalu odsłonięto tablicę poświęconą pamięci dr Stefana Sobieszka, odsłonięcia tablicy dokonała żona doktora – Zofia.


Film promocyjny

 


Turystyka rowerowa

Turystyka jest zjawiskiem o bogatej i różnorodnej treści, ma ogromne znaczenie jako forma odpoczynku, relaksu, poznania, zdobywania wiedzy, regeneracji sił fizycznych i psychicznych człowieka, a turystyka rowerowa w szczególności.

Gmina Gniewoszów posiadając wspaniałe walory przyrodnicze, historyczne, wyjątkowo malownicze tereny z drogami asfaltowymi , ale także szutrowymi i polnymi oferuje miłośnikom dwóch kółek niezapomniane wrażenia.

Już od trzech lat odbywa się na terenie gminy Rodzinny Rajd Rowerowy nieoznakowanym szlakiem „Śladami Rodzin Skłodowskich i Boguskich”. Rozpoczyna się na placu przy Bibliotece Publicznej Gminy Gniewoszów przy, której umieszczono tablicę z zaznaczoną trasą rajdu. Na szlaku w miejscach związanych z rodziną noblistki Marii Skłodowskiej – Curie, także znajdują się tablice informacyjne. Zapraszamy do indywidualnego zapoznania się z historią łączącą Marię Skłodowską – Curie z ziemią gniewoszowską, poznania ciekawej okolicy i podziwiania jej piękna.

Foldery dotyczące poprzednich rajdów wraz z mapkami tras można otrzymać w Urzędzie Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, pok. nr 5, w Bibliotece Publicznej Gminy Gniewoszów, ul. Konopnickiej 19, oraz pobrać z zakładki pliki do pobrania – promocja.